Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Rada Dyscypliny Astronomia

Rady Dyscyplin są całkowicie nowymi podmiotami rozpoczynającymi funkcjonowanie na Uniwersytecie Jagiellońskim z dniem 1 października 2019 roku. Ich powstanie nastąpiło zgodnie z przepisami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0.

Zadania rady dyscypliny
Rada dyscypliny jest organem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kadencja rady dyscypliny trwa trzy lata. Do zadań rady dyscypliny należy:

 1. nadawanie stopni naukowych w danej dyscyplinie, z zastrzeżeniem stopni nadawanych przez Senat UJ, zgodnie z postanowieniami Statutu UJ;
 2. nostryfikacja dyplomów dotyczących uzyskania stopnia naukowego;
 3. uchwalanie planów strategicznych rozwoju danej dyscypliny na Uniwersytecie;
 4. współudział w określeniu kryteriów oceny osiągnięć badawczych w danej dyscyplinie dla celów oceny okresowej nauczycieli akademickich;
 5. współdziałanie z innymi radami dyscyplin w zakresie kształtowania i realizacji programu szkół doktorskich oraz wnoszenia wkładu do projektu wspólnej strategii badawczej Uniwersytetu.

Szczegółowy tryb nadawania stopni naukowych jest określony w odrębnej uchwale przyjętej przez Senat UJ.

Skład Rady Dyscypliny Astronomia Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2019-2022:

prof. dr hab. Krzysztof Chyży - przewodniczący
dr hab. Łukasz Stawarz, prof. UJ - zastępca przewodniczącego
dr hab. Marek Jamrozy, prof. UJ
dr hab. Jerzy Krzesiński, prof UJ
dr hab. Grzegorz Michałek, prof. UJ
prof. dr hab. Agnieszka Pollo
dr hab. Marian Soida, prof UJ
prof. dr hab. Stanisław Zoła

Zadania rady dyscypliny

Harmonogram posiedzeń Rady:
Posiedzenia odbywają się o godzinie 10:30 (lub 10:15) w Dziekanacie FAIS w sali H-0-11 lub zdalnie, w następujących terminach:
22 października 2020 r.; 19 listopada 2020 r.; 10 grudnia 2020 r.; 21 stycznia 2021 r.; 18 lutego 2021 r.; 18 marca 2021 r.; 22 kwietnia 2021 r.; 20 maja 202 r.; 17 czerwca 2021 r.; 23 września 2021 r.

Sekretariat RDA:
mgr Małgorzata Dobosz-Petryk
Dziekanat FAIS UJ, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków
tel. 12 664-4890, email: malgorzata.dobosz-petryk at uj.edu.pl

 

Strategia Rozwoju Dyscypliny Astronomia na UJ na lata 2021-2023

Wykaz postępowań doktorskich i habilitacyjnych:


Ważne przepisy i dokumenty UJ:

 •     Uchwała Senatu UJ nr 86/IX/2019 w sprawie postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim
 •     Procedura postepowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, załącznik nr 1. do uchwały Senatu 86/IX/2019
 •     Uchwała Senatu UJ nr 86/IX/2019 w sprawie funkcjonowania rad dyscyplin na Uniwersytecie Jagiellońskim
 •     Regulamin rad dyscyplin Uniwersytetu Jagiellońskiego załącznik nr 1. do uchwały Senatu 86/IX/2019
 •     Przepisy przejściowe Komunikat nr 18 2019 Rektora UJ
 •     Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego załącznik nr 1. do uchwały nr 37/V/2019 Senatu UJ z dnia 29 maja 2019 roku


Przepisy ogólne:

Przepisy ustawy 2.0

Przepisy wprowadzające Ustawę 2.0
Praktyczny przewodnik po ustawie 2.0
Klasyfikacja dziedzin nauki i dyscyplin (PL, EN)

Użyteczne odnośniki:

RDN - Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
RDN - Dobre praktyki