Skip to main content

Rada Dyscypliny Astronomia

Rady Dyscyplin są całkowicie nowymi podmiotami rozpoczynającymi funkcjonowanie na Uniwersytecie Jagiellońskim z dniem 1 października 2019 roku. Ich powstanie nastąpiło zgodnie z przepisami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0.

Skład Rady Dyscypliny Astronomia Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2019-2022:

dr hab. Krzysztof Chyży, prof UJ - przewodniczący
dr hab. Łukasz Stawarz, prof. UJ - zastępca przewodniczącego
dr hab. Marek Jamrozy, prof. UJ
dr hab. Jerzy Krzesiński, prof UJ
dr hab. Grzegorz Michałek, prof. UJ
dr hab. Agnieszka Pollo, prof. UJ
dr hab. Marian Soida, prof UJ
prof. dr hab. Stanisław Zoła

Zadania rady dyscypliny

Rada dyscypliny jest organem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kadencja rady dyscypliny trwa trzy lata. Do zadań rady dyscypliny należy:

  • nadawanie stopni naukowych w danej dyscyplinie, z zastrzeżeniem stopni nadawanych przez Senat UJ, zgodnie z postanowieniami Statutu UJ;
  • nostryfikacja dyplomów dotyczących uzyskania stopnia naukowego;
  • uchwalanie planów strategicznych rozwoju danej dyscypliny na Uniwersytecie;
  • współudział w określeniu kryteriów oceny osiągnięć badawczych w danej dyscyplinie dla celów oceny okresowej nauczycieli akademickich;
  • współdziałanie z innymi radami dyscyplin w zakresie kształtowania i realizacji programu szkół doktorskich oraz wnoszenia wkładu do projektu wspólnej strategii badawczej Uniwersytetu.
Szczegółowy tryb nadawania stopni naukowych jest określony w odrębnej uchwale przyjętej przez Senat UJ.