Przejdź do głównej treści

Profil absolwenta

Absolwent kierunku ASTRONOMIA:

  • posiada wiedzę z zakresu współczesnej astronomii i fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno przyrodniczych
  • rozumie i umie opisywać zjawiska przyrodnicze
  • potrafi gromadzić, przetwarzać i przekazywać informacje

 

Przykładowe obszary zatrudnienia:

  • praca w obserwatoriach i planetariach
  • instytucje astrofizyczne i meteorologiczne
  • zespoły prowadzące obserwacje satelitarne
  • grupy naukowe realizujące międzynarodowe programy badawcze
  • praca w szkole (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień pedagogicznych, zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli)
  • firmy i inne podmioty prywatne (statystyka, analizy, IT...)