Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Proponowane tematy prac magisterskich

 • Niskoczęstotliwościowa relacja radio-podczerwień dla galaktyk na podstawie przeglądu całego nieba północnego wykonanego instrumentem LOFAR
 • Ewolucja kosmologiczna pól magnetycznych w galaktykach w oparciu o analizę przeglądów dalekiego Wszechświata typu GOODS-North wykonanych interferometrami LOFAR i VLA

 • Wieloczęstotliwościowe badania radiowe galaktyk aktywnych z wielokrotną aktywnością dżetową

 • Weryfikacja i walidacja algorytmów segmentacji obrazów dla celów określenia granulometrii osadów badanych instrumentem MAHLI (Mars Hand Lens Imager) misji Mars Science Laboratory
 • Symulacje numeryczne ruchu cząstek w płynach dla celów badania procesów zachodzących w transporcie eolicznym na Marsie
 • Symulacje numeryczne ruchu cząstek w płynach dla celów badania ewolucji form eolicznych na Marsie
 • Wyznaczanie warunków brzegowych dla pola wiatru z mezoskalowego modelu cyrkulacji marsjańskiej LMD Martian Mesoscale Model
 • Tworzenie map uziarnienia na podstawie danych o bezwładności cieplnej z narzędzia THEMIS (Thermal Emission Imaging System) misji Mars Odyssey
 • Klasyfikacja i orientacja form powierzchniowych na podstawie zdjęć satelitarnych z misji Mars Reconnaissance Orbiter w obszarze Meridiani Planum, Medussae Fossae oraz krateru Gale’a

 • Właściwości statystyczne i funkcja jasnosci próbki gorących białych karłów z bazy danych SDSS
  Praca z bazami danych SDSS, katalogami białych karłów i GAIA. Polegać będzie na wybraniu gorących białych karłów z katalogów, sprawdzeniu ich widm, określeniu kompletności próbki w oparciu o obserwacje fotometryczne vs. spektroskopowe oraz ruchy własne z katalogu GAIA. Następnie trzeba będzie określić wpływ efektów selekcji na kompletność próbki i obliczyć funkcje masy i jasności. O ile będzie możliwe (przy dostatecznej liczbie białych karłów), spróbujemy sprawdzić, czy da się rodzielić funkcję jasności w zależnosci od masy białych karłów. Praca przewidziana na 6 miesięcy + 2-3 miesiące na pisanie pracy.
  Wymagania: dobra znajomość programowania pod linuksem, progamu do rysowania (np. gnuplota) oraz przyzwoita angielskiego (czytanie literatury, pisanie pracy do publikacji).

 • Badanie emisji radiowej pochodzącej ze zwartych grup galaktyk
 • Poszukiwanie emisji radiowej w karłowatych galaktykach pływowych

Astrofizyka wysokich energii:

 • promieniowanie X i gamma
 • akceleracja promieni kosmicznych w falach uderzeniowych i obszarach turbulentnej plazmy
 • procesy wysokoenergetyczne w aktywnych jądrach galaktyk, relatywistycznych dżetach i w pozostałościach po supernowych

 • Rzadkie populacje galaktyk i ich ewolucja od z∼1 na podstawie danych katalogu VIPERS

 • Promieniowanie radiowe z gromad galaktyk wykazujących separację składowych ciemnej materii od składowej barionowej tj. gaz plus galaktyki (dissociative galaxy clusters)
 • Załamanie widm radiowych w reliktach radiowych gromad galaktyk

 • Testowanie/rozwój kodu numerycznego całkującego równania MHD w warunkach środowiska międzygwiazdowego

Fizyka kosmicznych źrodeł promieniowania i cząstek wysokich energii w tym:

 • teoria procesów radiacyjnych i przyspieszania cząstek w namagnetyzowanej plazmie kosmicznej
 • generowanie cząstek wysokoenergetycznych na falach uderzeniowych w Układzie Słonecznym
 • ewolucja promieni kosmicznych w ośrodku międzygwiazdowym Galaktyki i galaktyk gwiazdotwórczych typu starburst
 • generacja relatywistycznych dżetów (strug) w jądrach galaktyk aktywnych przez supermasywne czarne dziury
 • kosmologiczna ewolucja supermasywnych czarnych dziur i galaktyk aktywnych
 • struktura relatywistycznych dżetów i ich oddziaływanie z otaczającym ośrodkiem międzygwiazdowym i międzygalaktycznym
 • procesy nietermiczne w ośrodku gromad galaktyk

 • Czarne dziury, niejednorodne modele kosmologiczne, ścisłe rozwiązania równań Einsteina, fale grawitacyjne

 • Bayesowskie modele selekcji modeli kosmologicznych
 • Metody układów dynamicznych w poszukiwaniu scenariusza ewolucyjnego dla przyśpieszającego Wszechświata
 • Self-organizing processes in cosmology
 • Cosmological models with Planckian time delay

 • Wielowymiarowa analiza własności rozbłysków gamma przy użyciu rozkładów asymetrycznych: dane Fermi/GBM
  Celem projektu jest określenie liczby typów rozbłysków gamma w katalogu Fermi/GBM. Sugerowana metodologia została niedawno zastosowana do kanonicznej próbki rozbłysków gamma, zaobserwowanych przez satelitę CGRO/BATSE [1], tj. opiera się na modelowaniu danych przy użyciu asymetrycznych rozkładów prawdopodobieństwa. Dalsze rozwinięcie tego podejścia jest pożądane. Ostatecznym celem jest analiza najbardziej aktualnych danych z satelity Fermi.
  Katalog CGRO/BATSE zawiera 9 fizycznych parametrów; niektóre z nich są silnie skorelowane. Z kolei katalog Fermiego zawiera setki obserwabli [2]. Koniecznym pierwszym krokiem, przed przystąpieniem do modelowania, jest zatem wyselekcjonowanie zmiennych niosących najwięcej informacji - tzw. redukcja wymiarowa.
  Wymagania: znajomość języka R (dodatkowa znajomość pakietu Mathematica mile widziana); dobre zrozumienie podstaw statystyki; ogólna wiedza nt. procesów astrofizycznych.
  Wszelkie dodatkowe informacje: mariusz.tarnopolski@uj.edu.pl lub osobiście (pok. 11, Stary Budynek, OA UJ).
  Publikacje powiązane z projektem:
  [1] "Multivariate analysis of BATSE gamma-ray burst properties using skewed distributions", M. Tarnopolski (2019),
  [2] "Multidimensional analysis of Fermi GBM gamma-ray bursts", I. Horvath, J. Hakkila, Z. Bagoly, L.V. Toth, I.I. Racz, S. Pinter, and B.G. Toth, Astrophysics and Space Science, 364:105 (2019)

 • Multivariate analysis of Fermi/GBM gamma-ray burst properties using mixtures of skewed distributions
  The aim of the project is to constrain the number of classes of gamma-ray bursts (GRBs) in the Fermi/GBM catalog. This should be performed by applying, and possibly improving, the methodology employed recently to the canonical sample of GRBs detected by the satellite CGRO/BATSE [1], that is to model the data with skewed probability density distributions. The goal is to investigate the most up-to-date sample of GRBs observed by the Fermi satellite.
  The CGRO/BATSE catalog consists of nine physical parameters, some of which are highly correlated. The Fermi catalog, in turn, contains hundreds of observed parameters [2]. Therefore, the necessary first step, before the modelling, is to constrain the number of variables to a meaningful, tractable subset - that is, to performs dimensional reduction.
  Requirements: programming skills in R (additional Mathematica skills welcome); good understanding of statistics; general knowledge of astrophysical processes.
  Additional details: mariusz.tarnopolski@uj.edu.pl or personally in room 11, Old Building, OA UJ
  Publications relevant for the project:
  [1] "Multivariate analysis of BATSE gamma-ray burst properties using skewed distributions", M. Tarnopolski (2019),
  [2] "Multidimensional analysis of Fermi GBM gamma-ray bursts", I. Horvath, J. Hakkila, Z. Bagoly, L.V. Toth, I.I. Racz, S. Pinter, and B.G. Toth, Astrophysics and Space Science, 364:105 (2019)

 • Pola magnetyczne i gorący gaz w wybranych galaktykach spiralnych gromady Virgo
 • Diagnostyka oddziaływań oraz zaburzeń galaktyk spiralnych gromady Virgo